• Bài giảng Kiểm toán 1: Chuẩn bị kiểm toán - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Kiểm toán 1: Chuẩn bị kiểm toán - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Kiểm toán 1: Chuẩn bị kiểm toán có cấu trúc gồm 5 phần trình bày cơ sở dẫn liệu và mục tiêu kiểm toán, trọng yếu trong kiểm toán, hiểu biết về đơn vị và môi trường, rủi ro kiểm toán, lập kế hoạch kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p hbu 21/06/2017 1 0

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Tổng quan về báo cáo tài chính - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Kiểm toán 1: Tổng quan về báo cáo tài chính - Trần Thị Vinh

  Bài giảng "Kiểm toán 1: Tổng quan về báo cáo tài chính" trình bày các nội dung: Mục đích của BCTC, các giả định cơ bản, các yêu cầu chất lượng, ghi nhận và đánh giá các yếu tố của báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p hbu 21/06/2017 2 0

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Bằng chứng kiểm toán - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Kiểm toán 1: Bằng chứng kiểm toán - Trần Thị Vinh

  Bài giảng "Kiểm toán 1: Bằng chứng kiểm toán" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Trình bày được khái niệm về Bằng chứng kiểm toán, giải thích được các yêu cầu của bằng chứng kiểm toán; mô tả được các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p hbu 21/06/2017 1 0

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Hệ thống kiểm soát nội bộ - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Kiểm toán 1: Hệ thống kiểm soát nội bộ - Trần Thị Vinh

  Bài giảng "Kiểm toán 1: Hệ thống kiểm soát nội bộ" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa KSNB và hạn chế tiềm tàng, các bộ phận hợp thành của hệ thống kiểm soát nội bộ; mục đích và trình tự tìm hiểu KSNB của kiểm toán viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p hbu 21/06/2017 0 0

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Tổng quan về kiểm toán và môi trường kiểm toán - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Kiểm toán 1: Tổng quan về kiểm toán và môi trường kiểm toán - Trần Thị Vinh

  Mục tiêu của bài giảng "Kiểm toán 1: Tổng quan về kiểm toán và môi trường kiểm toán" là giới thiệu khái niệm kiểm toán và phân biệt các loại hình kiểm toán, cung cấp kiến thức cơ bản về mô trường kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p hbu 21/06/2017 0 0

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Hoàn thành kiểm toán - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Kiểm toán 1: Hoàn thành kiểm toán - Trần Thị Vinh

  Bài giảng "Kiểm toán 1: Hoàn thành kiểm toán" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Nắm được các bước chuẩn bị hoàn thành công việc kiểm toán; giải thích được nội dung báo cáo kiểm toán và các ý kiến của kiểm toán viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p hbu 21/06/2017 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - Nguyễn Thị Mộng Điệp

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - Nguyễn Thị Mộng Điệp

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán tài sản cố định" cung cấp cho người học các kiến thức: Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p hbu 21/06/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - Nguyễn Thị Mộng Điệp

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - Nguyễn Thị Mộng Điệp

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho" cung cấp cho người học các kiến thức: Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản; vận dụng hệ thống tài khoản để ghi chép, xử lý các giao dịch liên quan đến hàng tồn kho;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p hbu 21/06/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - Nguyễn Thị Mộng Điệp

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - Nguyễn Thị Mộng Điệp

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán nợ phải trả" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán, trình bày thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p hbu 21/06/2017 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - Nguyễn Thị Mộng Điệp

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - Nguyễn Thị Mộng Điệp

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán vốn chủ sở hữu" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản, ghi nhận vốn chủ sở hữu, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán, ý nghĩa thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p hbu 21/06/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Nguyễn Thị Mộng Điệp

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Nguyễn Thị Mộng Điệp

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tiền và nợ phải thu" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, trình bày thông tin trên BCTC, ý nghĩa thông tin qua các tỷ số tài chính.

   23 p hbu 21/06/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - Nguyễn Thị Mộng Điệp

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - Nguyễn Thị Mộng Điệp

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 7: Kế toán doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, ghi nhận, đánh giá doanh thu và chi phí; vận dụng hệ thống tài khoản để ghi chép các giao dịch liên quan đến doanh thu và chi phí,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p hbu 21/06/2017 1 0Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hbu.edu.vn

ĐT: 0938084083