• Ebook Kế toán và Thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - TS. Phan Đức Dũng

  Ebook Kế toán và Thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - TS. Phan Đức Dũng

  Cuốn sách có liên quan đến rấ nhiều các luật thuế khác nhau. Tuy nhiên tác giả tập trung vào hệ thống kế toán Việt Nam, so sánh với chuẩn mực kế toán quốc tế, so sánh với luật thuế thu nhập doanh nghiệp và luật thuế giá trị gia tăng. Nội dung cụ thể như sau: Tổng quan vê thuế và kế toán trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt...

   210 p hbu 23/02/2017 7 1

 • Ebook Hệ thống các tài khoản kế toán Việt Nam - NXB Bộ Tài Chính

  Ebook Hệ thống các tài khoản kế toán Việt Nam - NXB Bộ Tài Chính

  Cuốn sách "Hệ thống các tài khoản kế toán Việt Nam" sẽ giới thiệu đến với các bạn một số quy định hoạch toán các tài khoản, kết cấu và nội dung phản ánh tài khoản đó cũng như phương pháp hạch toán kế toán 1 số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu. Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   407 p hbu 23/02/2017 4 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất (Dành cho khối không chuyên)

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất (Dành cho khối không chuyên)

  Bài giảng "Kế toán tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Kế toán các khoản phải thu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và nguyên tắc, kế toán phải thu khách hàng, kế toán phải thu nội bộ, kế toán phải thu khác, kế toán dự phòng phải thu khó đòi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p hbu 12/01/2017 6 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp: Chương 6 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất (Dành cho khối không chuyên)

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp: Chương 6 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất (Dành cho khối không chuyên)

  Bài giảng "Kế toán tài chính doanh nghiệp - Chương 6: Kế toán doanh thu và chi phí kinh doanh" trình bày những vấn đề chung về doanh thu và chi phí, kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, kế toán doanh thu hoạt động tài chính, kế toán doanh thu hoạt động tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p hbu 12/01/2017 4 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất (Dành cho khối không chuyên)

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất (Dành cho khối không chuyên)

  Bài giảng "Kế toán tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Kế toán tiền và các khoản tương đương tiền" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được thế nào là tiền và các khoản tương đương tiền, biết được các nguyên tắc và phương pháp hạch toán tiền và các khoản tương đương tiền. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p hbu 12/01/2017 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất (Dành cho khối không chuyên)

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất (Dành cho khối không chuyên)

  Bài giảng "Kế toán tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Kế toán hàng tồn kho" trình bày các nội dung: Tổng quan về hàng tồn kho, kế toán nguyên vật liệu, kế toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, kế toán công cụ dụng cụ, kế toán hàng hóa kho bảo thuế, kế toán hàng hóa, kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

   18 p hbu 12/01/2017 5 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp: Chương 3 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất (Dành cho khối không chuyên)

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp: Chương 3 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất (Dành cho khối không chuyên)

  Bài giảng giúp sinh viên hiểu được khái niệm, nguyên tắc và phương pháp hạch toán về các khoản ứng trước, phương pháp trình bày thông tin về các khoản ứng trước trong báo cáo tài chính; giúp sinh viên có khả năng tự nghiên cứu tài liệu và thu thập chứng từ, hạch toán vào sổ kế toán cũng như trình bày các khoản ứng trước trên BCTC.

   5 p hbu 12/01/2017 4 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất (Dành cho khối không chuyên)

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất (Dành cho khối không chuyên)

  Bài giảng "Kế toán tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Kế toán tài sản cố định" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán TSCĐ hữu hình, kế toán TSCĐ vô hình, kế toán Khấu hao TSCĐ, kế toán tài sản cố định thuê tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p hbu 12/01/2017 4 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp: Chương 7 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất (Dành cho khối không chuyên)

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp: Chương 7 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất (Dành cho khối không chuyên)

  Bài giảng "Kế toán tài chính doanh nghiệp - Chương 7: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại, kế toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả, kế toán xác định kết quả kinh doanh.

   9 p hbu 12/01/2017 3 0

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng "Kế toán chi phí - Chương 1: Tổng quan về kế toán chi phí" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về kế toán chi phí và thông tin cung cấp của các lĩnh vực kế toán, vai trò của kế toán chi phí trong quản trị doanh nghiệp, kế toán chi phí và các quyết định quản trị quan trọng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p hbu 12/01/2017 6 1

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng "Kế toán chi phí - Chương 2: Kế toán chi phí theo công việc" cung cấp cho người học các kiến thức: kế toán chi phí theo công việc được tính theo chi phí thực tế; kế toán chi phí theo công việc được tính theo chi phí thực tế kết hợp với ước tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   57 p hbu 12/01/2017 8 1

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

  Bài giảng "Kế toán chi phí - Chương 3: Kế toán chi phí theo quá trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về KTCP theo quá trình; kế toán chi phí theo quá trình tính theo chi phí thực tế; kế toán chi phí theo quá trình tính theo chi phí thực tế kết hợp với ước tính.

   107 p hbu 12/01/2017 6 1Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hbu.edu.vn

ĐT: 0938084083