Ebook Chương trình và tài liệu đào tạo liên tục quản lý chất thải y tế cho cán bộ quản lý: Phần 1

Ebook Chương trình và tài liệu đào tạo liên tục quản lý chất thải y tế cho cán bộ quản lý nhằm mục đích bổ sung, cập nhật và phổ cập các kiến thức, kỹ năng về quản lý CTYT cho các cán bộ quản lý, những người quyết định đến hiệu quả thực hiện việc quản lý, kiểm tra giám sát liên quan đến CTYT. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.